728554
2
 
 
    ประวัติตำบล  
    ข้อมูลสภาพทั่วไป  
    ข้อมูลหมู่บ้าน  
    ข้อมูลสินค้า OTOP  
    รวมภาพ อบต.  
    รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  
 
    คณะผู้บริหาร  
    สมาชิกสภา อบต.  
    หัวหน้ากองราชการ  
       บุคลากรสำนักปลัด  
       บุคลากรกองการคลัง  
       บุคลากรกองโยธา  
       บุคลากรสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
       บุคลากรกองการศึกษา ฯ  
    โครงสร้างกองราชการ  
    รายรับ รายจ่าย  
 
    สำนักงานปลัด  
    กองการคลัง  
    กองโยธา  
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 
    พรบ. / พรก.  
    กฎกระทรวงและระเบียบ  
    คำสั่ง อบต.  
    Download แบบฟอร์ม  
 
    รับเรื่องราวร้องทุกข์  
    แบบสอบถามความพึงพอใจ  
 
 
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
 
เริ่ม : 2009-10-01
ปิด : 2009-11-30
ส่วนการคลัง บริการประชาชน?
 
 
กระทรวงต่างๆ
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
จังหวัดทั่วไทย
เว็บเพื่อนบ้าน
เว็บช่วยค้นหา
 
 
หนังสือราชการจาก สถ.จ.
ศูนย์รวมคู่มือติดต่อราชการ
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ศาลปกครอง
กระทรวงพาณิชย์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
SML
ตำบลคนไทยดอทคอม
ความรู้เรื่องกฎหมาย
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 
   
     
 
 
  1. สภาพทั่วไป
         1.1 ลักษณะที่ตั้ง
         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  เดิมเป็นสภาตำบลบ้านเก่า  ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2539  โดยใช้สำนักงาน
สหกรณ์ประมงคุ้มครอง  เป็นสำนักงานชั่วคราว  ปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาตั้งอยู่ที่  66  หมู่  3  ซอย  13
ถนนสายพานทอง - สุขุมวิท  ตำบลบ้านเก่า  อำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี
         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  ตั้งอยู่ในตำบลบ้านเก่า  เป็นสถานที่รู้จักกันมาแต่เดิมว่าตำบลบ้านมอญ  อำเภอท่าตะกรูด ซึ่งใน
ตำบลนี้มีเชื้อสายของชาวมอญ   แต่ปัจจุบันได้รับฐานะเป็นตำบลบ้านเก่ามานานแล้วและใช้สัญลักษณ์การจับมือเชื่อมความสามัคคีและภาพ
การนิคมอุตสาหกรรมอยู่ด้านหลังขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าอยู่ในวงกลมล้อมรอบ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม  มีชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าอยู่ด้านบน  และอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีอยู่ด้านล่าง 
         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  อยู่ห่างจากอำเภอพานทอง  ไกลสุด  12  กม. ใกล้สุด  4  กม. ห่างจากศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ใกล้สุด  11  กม.  ไกลสุด  18  กม. เนื้อที่  มีเนื้อที่ประมาณ  11.876  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  7,756  ไร ่สภาพทั่วไปเป็นที่ลุ่ม
มีคลองพานทองผ่านตำบลบ้านเก่า  และเป็นคลองที่สำคัญที่สุดในการประกอบอาชีพ  ซึ่งสามารถรับน้ำจากอำเภอพนัสนิคมและไหลลง สู่แม่น้ำบางปะกงมีถนนพานทอง – สุขุมวิท  ผ่านตำบล

        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่ามีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

  ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตำบลบางนาง
  ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตำบลดอนหัวฬ่อ
  ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
ตำบลพานทอง
  ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ตำบลคลองตำหรุ และอำเภอเมือง
       
 
 
 
         1.2 ประชากร
 

ปัจจุบันคาดว่าประชากรในเขตตำบลบ้านเก่า  มีจำนวนไม่ต่ำกว่า  3,269  คน  ในขณะที่สถิติ
ของสำนักทะเบียนอำเภอพานทอง  ณ  วันที่  2  พฤศจิกายน  2549  มีจำนวน  3,306  คน 
แบ่งเป็นเพศชาย    1,637    คน 
แบ่งเป็นเพศหญิง  1,669    คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย  392  คน / ตารางกิโลเมตรและมีประชากรแฝงเป็นพนักงานโรงงานและผู้ประกอบการกว่า  30,000  คน
ดังตารางรายละเอียดต่อไปนี้

 

 .ศ.

จำนวนประชากรทั้งหมด

 จำนวนพื้นที่
(ไร่)

 จำนวนครัวเรือน
(หลัง)

 พื้นที่ของตำบล
(ตร.กม.)

 หมายเหตุ

 ชาย

 หญิง

รวม

2548

1,567

1,614

3,181

7,423.5

1,333

11.876

 

2549

1,637

1,669

3,306

7,423.5

5,735

11.876

 

 

ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอพานทอง  ข้อมูล  ณ  วันที่       2     เดือน      พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

   
  2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  2.1 การคมนาคม
                   - ถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  ประกอบด้วยถนนสายหลัก คือ  สายพานทอง-สุขุมวิท จำนวน  1  สาย  ถนนสายรอง  จำนวน  30  สาย  เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  23  สาย  พร้อมท่อระบายน้ำ  และไฟฟ้าสาธารณะ  ถนนมีสภาพดี  ถนนลูกรัง  4  สาย  และถนนลาดยาง  3  สาย  ถนนมีสภาพดี  และซอย  จำนวน   28  ซอย
                 - การจัดการขนส่งมวลชน
                   มีการเดินรถโดยสาร ประจำทางแบบรถสองแถว  เส้นทางบ้านเก่า  -  ชลบุรี  จำนวน  1  สาย
                    -     มีจำนวนรถโดยสารประจำทางแบบสองแถว  จำนวน   8  คัน
                    -     มีแม่น้ำลำคลองที่เป็นทางสัญจรทางน้ำ         จำนวน   1  สาย
   
 

2.2 การประปา

          พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  อยู่ในเขตการจ่ายน้ำของการประปาพนัสนิคม แต่ยังไม่มีการดำเนินการขยาย เขตการ ใช้น้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าจัดทำกิจการประปาเอง แต่ไม่มีแหล่งน้ำที่เพียงพอและเหมาะสมกับการผลิต
น้ำประปาใช้ในพื้นที่
   
  2.3 การไฟฟ้า
          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ได้ดำเนินการติดตั้งระบบ  หม้อแปลงไฟฟ้า  230  KV  ภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  จำนวน  1  แห่ง  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน
   
  2.4 การสื่อสาร
          2.4.1 องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  ได้ติดตั้ง โทรศัพท์สาธารณะในเขตตำบลบ้านเก่า  จำนวน  8  แห่ง  เพื่อให้
เพียงพอ ในการให้บริการแก่ประชาชน  และโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่  จำนวน  100  เลขหมาย
          2.4.2 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ที่ให้บริการมี  (เอกชน)   จำนวน  1  แห่ง
          2.4.3 สื่อมวลชนในพื้นที่  ได้แก่  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมี  จำนวน  1  แห่ง
   
  2.5 ลักษณะการใช้ที่ดิน
 

        การใช้ที่ดินโดยทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้กำหนดประเภทการใช้งานไว้   ดังนี้
        1.  พื้นที่พักอาศัยหรือรองรับการขยายตัวของเมืองในด้านที่อยู่อาศัย   จำนวน  4,200  ไร่
        2.  พื้นที่ดินเอการอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม  จำนวน  2,200  ไร่
        3.  พื้นที่หน่วยงานของรัฐ  จำนวน  7  ไร่      
        4.  พื้นที่สวนสาธารณะ / นันทนาการ  จำนวน  1  ไร่ (พื้นที่ดินวัดบ้านเก่า)
        5.  พื้นที่เกษตรกรรม  จำนวน  830  ไร่
        6.  พื้นที่ประมง  จำนวน         1,382  ไร่
        7.  พื้นที่ตั้งสถานศึกษา  จำนวน  50  ไร่
        8.  พื้นที่ว่าง  จำนวน  80 ไร่

   
 
 
3.  ด้านเศรษฐกิจ
  3.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
         สภาพทางเศรษฐกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าอาชีพหลักของประชาชน  ส่วนใหญ่จะทำการเกษตร รับจ้าง ธุรกิจส่วนตัว  และการค้าขาย  เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติทางเขตพื้นที่เป็นดินเปรี้ยว  อยู่ติดแม่น้ำลำคลองและอยู่ในแหล่งนิคม อุตสาหกรรมจึงทำให้มีเศรษฐกิจด้านบ้านเช่าและที่พักคอนโด มิเนียมห้องเช่าเป็นการสร้างรายได้ให้ชาวตำบลบ้านเก่าอีกทางหนึ่ง
  ตารางจำนวนสถานประกอบธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
 

ประเภทของสถานประกอบธุรกิจ

2545

2546

2547

2548

2549

ร้านขายของชำ
ร้านอาหาร
ร้านขายยา
ร้านเสริมสวย
ตลาดเอกชน  ตลาด อบต.
หาบเร่แผงลอย
คลินิคแพทย์
สถานีอนามัย
ห้องเช่า
บ้านเช่า
โรงแรม
โรงภาพยนต์

26
5
0
0
0
0
0
1
4
0
0
0

33
11
0
1
0
0
0
1
11
0
0
0

46
15
0
1
0
0
0
1
20
0
0
0

52
18
1
2
1
0
0
1
65
0
0
0

70
38
1
2
1
0
0
1
96
0
0
0

 

ที่มา  :  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อบต.บ้านเก่า

   
  3.2 การพาณิชยกรรมและบริการ
        3.2.1สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
 
  ก. สถานที่บริการน้ำมัน 2 แห่ง
  ข. ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า 0 แห่ง
  ค. ตลาดสด    1 แห่ง
  ง. ร้านค้าทั่วไป 70 แห่ง
       
 

3.2.2 การท่องเที่ยว

   
  ก.  จำนวนแหล่งท่องเที่ยว 1 แห่ง
   
4. ด้านสังคม
  4.1  ชุมชน
 
  4.1.1  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่ามีจำนวน  7  หมู่บ้าน จำนวนบ้าน 1,333 หลังคาเรือน
จำนวนประชากรในตำบล  รวม  3,306 คน
       
4.2  ศาสนา    
  4.2.1  ผู้นับถือศาสนาพุทธ   ร้อยละ  100  ของจำนวนประชากรทั้งหมด ในเขตตำบลบ้านเก่ามีวัด 
จำนวน  2  วัด   คือ  วัดบ้านเก่า  และวัดศรีประชาราม
4.2.2  ผู้นับถือศาสนาคริสต์  ร้อยละ  0  ของจำนวนประชากรทั้งหมด
4.2.3  ผู้นับถือศาสนาอื่น ๆ   ร้อยละ  0  ของจำนวนประชากรทั้งหมด
4.2.4  ผู้ที่ไม่นับถือศาสนาใด ๆ เลย  ร้อยละ  0  ของจำนวนประชากรทั้งหมด
       
4.3 วัฒนธรรม
 

ประเพณีท้องถิ่นในเขตตำบลบ้านเก่า  ชาวตำบลบ้านเก่ายึดถือในประเพณีและให้ความร่วมมือกับท้องถิ่น ด้วยดีตลอดมา  คือ

 1. ประเพณีสงกรานต์
 2. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
 3. ประเพณีออกพรรษา
 4. ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
 5. ประเพณีวันลอยกระทง
 6. ประเพณีงานพระครูหลวงพ่อเปิ้นวัดบ้านเก่า  ซึ่งชาวตำบลบ้านเก่าถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีค่าอันสูงสุดของตำบลบ้านเก่า      
  (จัดเดือน  เมษายน  ของทุกปี  หรือ ขึ้น  9  ค่ำ  เดือน  5 )
       
 
 
   
 
4.4 การศึกษา
 

สังกัด

ท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระดับก่อนประถมศึกษา

 1. จำนวนโรงเรียน
 2. จำนวนห้องเรียน
 3. จำนวนนักเรียน
 4. จำนวนครู – อาจารย์

ระดับประถมศึกษา
1.  จำนวนโรงเรียน
2.  จำนวนห้องเรียน
3.  จำนวนนักเรียน
4.  จำนวนครู – อาจารย์

ระดับมัธยมศึกษา
1.  จำนวนโรงเรียน
2.  จำนวนห้องเรียน
3.  จำนวนนักเรียน
4.  จำนวนครู – อาจารย์

ระดับอาชีวศึกษา
1.  จำนวนโรงเรียน
2.  จำนวนห้องเรียน
3.  จำนวนนักเรียน
4.  จำนวนครู – อาจารย์

-
1


1
7
109
5


3
18
373
16


1
3
51
18
788
36


แห่ง  (94  คน)
โรงเรียน

ห้อง
คน
คน
คน


โรงเรียน
ห้อง
คน
คน


โรงเรียน
ห้อง
คน
คน


โรงเรียน
ห้อง
คน
คน

รวม

 

 

   
 
4.5 กีฬา  นันทนาการ  พักผ่อน
  4.4.1  กีฬา  นันทนาการ  พักผ่อน 
จำนวน
1
แห่ง
  4.4.2 สนามกีฬาอเนกประสงค์ 
จำนวน
1
แห่ง
  4.4.3 สนามฟุตบอล 
จำนวน
1
แห่ง
  4.4.4 สนามบาสเกตบอล
จำนวน
1
แห่ง
  4.4.5สนามตะกร้อ
จำนวน
1
แห่ง
  4.4.6 สระว่ายน้ำ
จำนวน
1
แห่ง
  4.4.7 สนามเด็กเล่น  
จำนวน
1
แห่ง
  4.4.10 ศูนย์พัฒนาส่งเสริมสุขภาพ
จำนวน
2
แห่ง
   
  4.6 สาธารณสุข
 
 

 4.6.1  ศูนย์บริการสาธารณสุข

จำนวน
1
แห่ง